Τι είναι η Δυσλεξία

ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΔΥΣΛΕΞΙΑ;

 

H Δυσλεξία είναι η ευρύτερα γνωστή μορφή μαθησιακών δυσκολιών, που εκδηλώνεται με σημαντικές δυσχέρειες στην ανάγνωση, την ορθογραφία και τον γραπτό λόγο του παιδιού, χωρίς εμφανείς οργανικές ή νοητικές αδυναμίες, συναισθηματικές διαταραχές, σοβαρή κοινωνικό-πολτισμική υστέρηση ή ελλιπή παροχή μαθησιακών ευκαιριών. Παιδιά που παρουσιάζουν τέτοια συμπτώματα παραπέμπονται συχνά από τους εκπαιδευτικούς για ειδική αξιολόγηση. Η συχνότητα εμφάνισης της Δυσλεξίας στο μαθητικό πληθυσμό κυμαίνεται σε ποσοστό 3-15%, με αναλογία αγοριών-κοριτσιών περίπου 3:4.

Γενικά οι περισσότεροι μαθητές με δυσλεξία παρουσιάζουν αδυναμίες στα γλωσσικά-θεωρητικά μαθήματα, ενώ η σχολική τους επίδοση είναι καλύτερη στα προφορικά παρά στα γραπτά. Οι πνευματικές τους  δεξιότητες είναι συνήθως ανώτερες από εκείνες που δείχνει η σχολική τους επίδοση. Έτσι, δυστυχώς τα παιδιά αυτά στην πλειοψηφία τους, εντοπίζονται, αφού έχουν καταλήξει στην ακαδημαϊκή αποτυχία.

Τα παιδιά με δυσλεξία μπορεί να έχουν υψηλό δείκτη νοημοσύνης ή αναπτυγμένες κάποιες άλλες δεξιότητες που μπορεί να παραπλανήσουν τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Τα συμπτώματα της δυσλεξίας δεν είναι πάντα σταθερά, αλλά κατά κανόνα συνοψίζονται στα χαρακτηριστικά του παρακάτω πίνακα, που αναφέρονται σε επίπεδο κυρίως ανάγνωσης και δευτερευόντως γραφής και ορθογραφίας μαθητών των 3-4 πρώτων τάξεων του Δημοτικού:

1) Προσθήκη ή/και αφαίρεση γραμμάτων συλλαβών, λέξεων

             2) Οπτική σύγχυση γραμμάτων που μοιάζουν μορφολογικά, όπως Α  με Ο, Ε με Η και Η, το Β με Δ η Θ κλπ.
            3) Ακουστική σύγχυση γραμμάτων που μοιάζουν ηχητικά, όπως το Θ με Φ, Δ με Β ή Κ με Π.
           4) Αντιστροφή γραμμάτων (αναγραμματισμός) η συλλαβών, όπως π.χ. κέρμα αντί για κρέμα, λάμπα αντί για μπάλα.
          5) Επανάληψη πραγμάτων, συλλαβών, λέξεων.
 Δυσκολίες σωστού τονισμού λέξεων, χροιάς της φωνής, στίξης. 
          6) παράλειψη γραμμάτων, κασί αντί για κρασί, λέξεων ή σειρών κειμένου. 
         7) Παραποίηση – παραμορφώσεις λέξεων, π.χ. μαράκο , αντί για μαύρο.
         8) κατοπτρική ανάγνωση, χα αντί για αχ . Αντικατάσταση λέξεων από άλλες με παρόμοια σημασία, σκοτεινός αντί για μαύρος.
        9)Ανάγνωση με βράδυ ρυθμό, κόμπιασμα (συλλαβική ανάγνωση), αργοπορημένος λόγος, δυσκολία στην προφορά πολυσύλλαβων ή ασυνήθιστων λέξεων.
 

Τα παιδιά με δυσλεξία μπορεί να παρουσιάζουν και κάποια χαρακτηριστικά συμπεριφοράς, όπως η περιληπτοποίηση κατά τον προφορικό λόγο (π.χ. «Ακηθεφάει», αντί για «ο Άκης θέλει να φάει»), διάσπαση προσοχής, φτωχή οπτική μνήμη, προβλήματα χωρο-χρονικού προσανατολισμού, κινητική αδεξιότητα ή υπερκινητικότητα, δυσκολία στη διάκριση δεξιού-αριστερού και στην αντιστοιχία οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων.

            Αξιοσημείωτα είναι επίσης τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά  που συνοψίζονται ακολούθως:

          1) συνειδητή αποφυγή μάθησης. 
          2) Ανοιχτή επιθετικότητα. 
          3) Αρνητική στάση απέναντι στην ανάγνωση. 
          4) Μετάθεση επιθετικότητας. 
          5)  Αντίσταση στην πίεση. 
          6) Τάση εξάρτησης. 
          7)  Εύκολη απογοήτευση. 
          8) Αντιμετώπιση επιτυχίας ως κινδύνου.  
          9) Τάση διαταραχής και ανησυχίας. 
         10) Περιθωριοποίηση. 
 

Προκειμένου να διαγνωσθεί με βεβαιότητα η δυσλεξία θα πρέπει το παιδί να έχει φοιτήσει τουλάχιστον 2 χρόνια στο Δημοτικό Σχολείο, αφού η ικανότητά του στην ανάγνωση θα πρέπει να υπολείπεται κατά 2 χρόνια από την αναμενόμενη για το δείκτη νοημοσύνης του. Οποιαδήποτε επιβράδυνση ή δυσκολία στην εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής κατά την περίοδο αυτή δε συνεπάγεται υποχρεωτικά δυσλεξία, καθώς τα φαινόμενα αυτά είναι συχνά φυσιολογικά και βελτιώνονται με την κατάλληλη εκπαιδευτική βοήθεια.

    Αν ωστόσο το παιδί σας από νωρίτερα δυσκολεύεται έντονα στο γραπτό λόγο ή παρουσιάζει κάποια από τα παραπάνω συμπτώματα σε ανησυχητικό βαθμό για εσάς ή τον εκπαιδευτικό, τότε είναι θεμιτή μια παραπομπή στο κατάλληλο διαγνωστικό κέντρο (ΚΔΑΥ), προκειμένου να αξιολογηθούν οι ειδικές εκπαιδευτικές του ανάγκες και να αντιμετωπιστεί εγκαίρως η μαθησιακή διαταραχή από τους κατάλληλους Ειδικούς (Λογοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς ή Ψυχολόγους).

Το κέντρο μας είναι ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ στην αποκατασταση της δυσορθογραφίας για τα παιδιά με Δυσλεξία και εφαρμόζει από το 2012 με επιτυχία 100% την πιστοποιημένη μέθοδο εκμάθησης της ορθογραφίας της ρίζας των λέξεων με εικονογράφηση των γραμμάτων-λέξεων. (Εικονγραφική Μέθοδος Μαυρομάτη).