Κάλυψη ασφαλιστικών ταμείων

Το κέντρο μας συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
Μέσω των ασφαλιστικών σας ταμείων είναι δυνατόν να καλύψετε όλο το χρηματικό ποσό για τις θεραπείες. Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι η εξής:

1. Θα πρέπει να πάρετε έγκριση για θεραπείες από κάποιο δημόσιο φορέα (ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή νοσοκομείο)
2. Να σας εγκρίνει τις θεραπείες ο ελεγκτής ιατρός του ταμείου σας 
3. Να ξεκινήσετε θεραπείες στο κέντρο μας και με την απόδειξη μας, την βεβαίωση της έγκρισης και κάποια άλλα δικαιολογητικά να τα καταθέτετε κάθε τέλος του μήνα στο τμήμα παροχών του ταμείου σας.
4. Το ασφαλιστικό σας ταμείο θα σας καταθέτει τα χρήματα που δικαιούστε για τις θεραπείες στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Αναλυτικότερα, ο ΕΟΠΠΥ αποδίδει μηνιαία δαπάνη για λογοθεραπεία στους ασφαλισμένους του, ώστε να καλύπτει το κόστος των συνεδριών λογοθεραπείας. Ωστόσο, για να γίνει αυτό θα πρέπει, πρώτα, να έχετε πάρει έγκριση για θεραπείες.

 

1° βήμα. Κλείνετε τηλεφωνικά ραντεβού σε έναν από τους εγκεκριμένους φορείς του υπουργείου Υγείας, που εξυπηρετούν τη γεωγραφική περιοχή σας.

2° Βήμα. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δέχεται ιατρικές γνωματεύσεις από φορείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, δηλαδή, Κρατικά ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, Κέντρα Παιδοψυχικής Υγιεινής ή Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα.

Το παιδί αξιολογείται από έναν ή περισσότερους ειδικούς ανάλογα με τη φύση των δυσκολιών λόγου-επικοινωνίας..

Εφόσον κρίνεται απαραίτητη η θεραπευτική παρέμβαση, χορηγείται ιατρική γνωμάτευση.

H γνωμάτευση αναφέρει: 1) το λόγο για τον οποίο το παιδί χρειάζεται λογοθεραπεία, 2) τον αριθμό συνεδριών λογοθεραπείας που εγκρίνονται ανά μήνα, 3) τη διάρκεια της λογοθεραπείας, συνήθως 6 μήνες με ένα χρόνο.


3° βήμα. Εφόσον το παιδί ξεκινήσει λογοθεραπεία, για την απόδοση δαπάνης προσκομίζετε στην Τοπική Υπηρεσία Παροχών του Φορέα σας τα εξής δικαιολογητικά:

Ιατρική γνωμάτευση 
Νόμιμη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του λογοθεραπευτή.
Απλή φωτοτυπία τίτλου σπουδών του Λογοθεραπευτή. 
Υπεύθυνη δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου.
Το ατομικό βιβλιάριο υγείας του παιδιού.